Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 16.08.2019 год.
Posted by SB on 2019/8/16 10:33:31 (107 reads )

Съобщение от 16.08.2019 год.

О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
  
СЪОБЩЕНИЕ
от 16.08.2019год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№ АГ-10-33/15.07.2019 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-59/15.08.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ в следния обхват:
 -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ и елементите на техническата инфраструктура- ЕЛ и ВиК схеми за строителство в земеделските земи без промяна предназначението им, за ПИ 47101.104.512, местност „Караорман“ в землището на с.Манолово, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, начин на трайно ползване-„нива“ с площ на имота 51 692.00 кв.м., частта на имота предвидена за застрояване е с площ 25 312.00 кв.м. и следните устройствени показатели:
            Вид устройствена зона – Сс, предназначение на имота-остава нива, К инт-0.4, Плътност на застрояване-20%, характ. на застрояване- с височина съобразно функционална технологичните изисквания и етажност не повече от два етажа в землището на с.Манолово, н.т.п-„нива“ с цел изграждане на обект „Сгради за селскостопански машини“.
         Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
          Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
Изготвил:      Й ИВ