Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 10.07.2019г.
Posted by SB on 2019/7/19 9:26:00 (146 reads )

Съобщение от 10.07.2019г.

 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
 От 10.07.2019г.
 
На основание чл.128, ал.1 от  ЗУТ  Община Павел баня съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – Парцеларен план на Парцеларен план за обект : „Външен довеждащ водопровод от събирателна стая „Сахране“ до черпателен водоем V=2000 м3 на ЦПС гр.Казанлък“ , землище с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. Трасето на водопровода преминава преобладаващо през земеделски територии, полски и местни пътища.Изключение правят наколко участъка, които преминават през урбанизирани територии,територии с водни площи и територии, отредени за транспорт.
Обхвата на сервитута преминава през шест броя землища на територията на област Стара Загора.Засегнатите имоти са 286 бр. с обща засегната площ от 34,918 дка, като от тях попадат в :
Землище с.Долно Сахране, община Павел баня -33 бр. имоти;
Землище с.Голямо Дряново, община Казанлък – 55 бр. имоти;
Землище с.Дунавци, община Казанлък – 73 бр. имоти;
Землище с.Копринка, община Казанлък – 90 бр. имоти;
Землище Хаджидимитрово, община Казанлък – 6 бр. имоти;
Землище гр.Казанлък, община Казанлък – 32 бр. имоти;
От тях 64 бр. имоти са общинска публична собственост, 30 бр. имоти са общинска частна собственост, 181 бр.имоти са частна собственост, 5 бр. имоти принадлежат на обществени организации и 1 бр. имоти – съсобственост.
 
             Проекта се намира в Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая № 9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат подавани до Общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението.