Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 15.07.2019 год.
Posted by SB on 2019/8/6 9:21:16 (165 reads )

Съобщение от 15.07.2019 год.

 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 15.07.2019год.
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-10-33/15.07.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПЗ в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
                -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 47101.104.512, местност „Караорман“ с площ на имота 51 692.00 кв.м., частта на имота предвидена за застрояване е с площ 25 312.00 кв.м. в съответствие с нормите на застрояване в землището на с.Манолово, общ.Павел баня, начин на трайно ползване-„Нива“ с цел изграждане на обект: „Сгради за селскостопански машини“, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
             Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:      Й.ИВ.