Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 29.07.2019г.
Posted by SB on 2019/7/29 14:39:11 (139 reads )

Съобщение от 29.07.2019г.

О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и чл.61,ал.1 от АПК   съобщава , че със Заповед № РД- 14- 55 /26.07. 2019г.  на Кмета на Община Павел баня e одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация в обхват :  
1.Възстановяване на края на регулацията по плана на с.Долно Сахране, одобрен със заповед № 150 от 16.03.1965г. като се измени сега действащия план на кв.48а с.Долно Сахране , одобрен със заповед № 56 от 15.05.1991г. и заповед № РД – 14-52- от 02.06.2017г. се отреди нов УПИ VІ – 1516 в кв.48а с проектна площ 1050,00 кв. м. по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, отбелязано със зелен цвят върху скицата- проект, неразделна част от заповедта.
2. Попълване с нов кадастрален номер 1516 на новообразувания поземлен имот с проектна площ 1050,00 кв.м. отразено с кафяв цвят на скицата проект, неразделна част от заповедта.
Заповедта и планът се намират в сградата на община Павел баня, гр.Павел баня ,
ул. ” Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересованите всеки  присъствен ден.
                Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
               
Изготвил: ИК