Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 12.07.2019 год.
Posted by SB on 2019/7/12 12:05:57 (92 reads )

Съобщение от 12.07.2019 год.

О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
СЪОБЩЕНИЕ
от 12.07.2019год.
  
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-40/04.12.2018 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-53/12.07.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ в следния обхват:
 -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ и елементите на техническата инфраструктура- ЕЛ и ВиК схеми за за ПИ 73540.176.6 в землището на с.Тъжа, общ.Павел баня, обл.Стара Загора и устройствена зона - Предимно производствена с промяна предназначението на имота от „Торово стопанство“ в „Производствени и складови дейности-машинен парк“.
          Градоустройствени показатели: Вид устройствена зона – Пп, К инт-1.8, Плътност на застрояване-80%, Плътност на озеленяване-20 %, свободно застрояване.
         Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
          Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
Изготвил:      Й ИВ