Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 03.07.2019г.
Posted by SB on 2019/7/3 22:28:00 (239 reads )

Съобщение от 03.07.2019г.

О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
СЪОБЩЕНИЕ
от 03.07.2019год.
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-11/14.05.2019 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-48/02.07.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН в следния обхват:
-ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН и план схема  на елементите на техническата инфраструктура - трасе на електропровод и водопровод за захранване на ПИ 73451.717.636, ПИ 73451.717.637, ПИ 73451.717.638, ПИ 73451.717.641 и ПИ 73451.717.648, местност „Овчарника“ в землището на с.Турия, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
1.Трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод до о.т 90, продължава по улицата с дължина на трасето 12.00 л.м. ,сервитут 7.00 кв.м. и преминава през ПИ 73451.633.17-нива /общинска частна собственост/ с дължина 51.00 л.м., сервитут 31.00 кв.м., през ПИ 73451.717.1234- полски път /общинска публична собственост/ с дължина 484.00кв.м., сервитут 290.00 кв.м. и достига до поземлените имоти собственост на възложителя, преминава през ПИ 73451.717.648/урбанизирана/ с дължина на водопровода 20.00л.м. и сервитут 12.00 кв.м., преминава през ПИ 73451.717.644 полски път/Общинска публ.собственост/ с дължина 127.00 л.м., сервитут 76.00кв.м. Общата дължина на трасето на водопровода е 694.00 м. Общата площ на сервитута на водопровода е 416.00 кв.м.
2.Трасето на електропровода започва от ЕТ монтирано на ТНН на трафопост „Турия“-ТП-2, намиращ се западно от о.т-167, продължава на юг и югозапад до улицата о.т-90, 91,90, по улицата с дължина на трасето 164.00 л.м. ,сервитут 328.00 кв.м. преминава през ПИ 73451.633.17-нива /общинска частна собственост/ с дължина 48.00 л.м., сервитут 96.00 кв.м., през ПИ 73451.717.1234- полски път /общинска публична собственост/ с дължина 500.00кв.м., сервитут 1000.00 кв.м. и достига до поземлените имоти собственост на възложителя, преминава през ПИ 73451.717.648/урбанизирана/ с дължина на водопровода 20.00л.м. и сервитут 40.00 кв.м., преминава през ПИ 73451.717.644 полски път/Общинска публ.собственост/ с дължина 115.00 л.м., сервитут 230.00кв.м. Общата дължина на трасето на Електропровода е 847.00 м. Общата площ на сервитута на електропровода е 1694.00 кв.м.
         Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
          Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
Изготвил:   Й ИВ