Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 31.05.2019 год.
Posted by SB on 2019/5/31 12:43:14 (238 reads )

Съобщение от 31.05.2019 год.

 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 31.05.2019 год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-13/14.05.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-39/30.05.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
           - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Разделяне на УПИ XXII-421 в кв.47 с площ 3999.00 кв.м. на два нови урегулирани поземлени имота:
             -  УПИ XXII-421, кв.47 с проектна площ 2999.00 кв.м. по плана на с.Манолово;
             - УПИ XXIII-421, кв.47 с проектна площ 1000.00 кв.м. по плана на с.Манолово, общ.Павел баня, обл.Стара Загора,
           отразено със зелен цвят на скицата проект, неразделна част от настоящата заповед.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
            Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
Изготвил: Й. ИВ.