Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 29.05.2019 год.
Posted by SB on 2019/5/29 12:59:37 (254 reads )

Съобщение от 29.05.2019 год.

 
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 29.05.2019 год.
 
Община Павел баняна основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-12/14.05.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-38/29.05.2019 год. одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
            1. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН –ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Обединяване на УПИ VII-155, кв.52 с площ 1826.00 кв.м. и УПИ VI -154, кв.52с площ 1010.00 кв.м. в един общ УПИ VII-604, кв.52 с площ 2836.00 кв.м. по плана на с. Търничени, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
2. Попълване с нов кадастрален номер №604 на новообразувания поземлен имот получени при обединяването на ПИ №155 и ПИ №154, отразено с кафяв и зелен цвят на скицата проект, неразделна част от настоящата заповед.
Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня ,  ул. ”Освобождение” № 15, ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
Изготвил: Й.И