Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 09.04.2019г.
Posted by SB on 2019/4/9 18:24:03 (249 reads )

Съобщение от 09.04.2019г.

 

О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
                                                                                         
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 09.04.2019 год.
 
 
Община Павел баняна основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-10-9/15.02.2019г.съобщава, че със Заповед №РД–424/05049год. одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за УПИ I -за озеленяване и УПИ III- за ресторантв кв.83 по плана на с.Горно Сахране, общ.Павел баня в следния обхват:
1. Промяна на източната граница на УПИ III - за ресторантв кв.83 по плана на с.Горно Сахране, като УПИ III -ресторант става с проектна площ 3387.00 кв.м.;
2. От УПИ I-за озеленяване в кв.83 по плана на с.Горно Сахране се образуват:
    - УПИ I с проектна площ 705.00 кв.м.;
    - УПИ V кметство и поща с проектна площ 857.00 кв.м.;
    - УПИ VI паркинг с проектна площ 511.00 кв.м.;
    - УПИ VII- за озеленяване с проектна площ 583.00 кв.м.;
 отразено с кафяв цвят на скицата-проект неразделна част от настоящата заповед.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня, ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
 
Изготвил:      Й ИВ