Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Проекти на нормативни актове : Проект за изменение на НРПУРОИ - 2018
Posted by SB on 2019/4/4 9:15:18 (178 reads )

Проект за изменение на НРПУРОИ - 2018

Проект за изменение на НРПУРОИ - 2019