Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 01.04.2019 г.
Posted by SB on 2019/4/1 19:43:31 (272 reads )

Съобщение от 01.04.2019 г.

ОБ Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
СЪОБЩЕНИЕ
от 01.04.2019 год.
На основание чл.150, ал.3, чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-2/01.04.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПР като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
         - ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- Проект за изменение на регулационен план за УПИ I-Базар, кв.113 /55021.501.1537/ и улица с о.т. 127 – о.т. 182 – о.т. 183 – о.т. 184 – о.т. 179 – о.т. 178 – о.т. 180 – о.т. 181 – о.т. 156 – о.т. 155 /ПИ 55021.501.2062 по кадастралната карта на гр. Павел баня/. Имот 55021.501.2062 е общинска публична собственост с НТП „За първостепенна улица“, а имот 55021.501.1537 е общинска частна собственост с НТП „За друг обществен обект“ с цел изграждането на „Кръгово кръстовище м/у ул. „Ген. Столетов“ , ул. „Асен Златаров“ и ул.“Тодор Мазаров“, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби. 
             КПИИ се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
Изготвил:      Й. ИВ.