Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Проекти на нормативни актове : Наредба за реда за управл. и разпореждане с общ. жил. фонд
Posted by SB on 2019/1/3 10:32:53 (208 reads )

Наредба за реда за управл. и разпореждане с общ. жил. фонд

Проект  за изменение на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилищен фонд