Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 23.10.2018г.
Posted by SB on 2018/10/24 10:49:31 (401 reads )

Съобщение от 23.10.2018г.

О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
от 23.10.2018г.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и чл.61,ал.1 от АПК   съобщава , че със Заповед № РД- 14- 84 /23.10. 2018г. e одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация в обхват :  Разделяне на УПИ ІІІ - 296 в кв.24 представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.296 с площ 1546,00 кв.м. на два нови   урегулирани поземлени имота:
-                      УПИ ХІІІ-3291 в кв.24, представляващ ПИ с проектен идентификатор 55021.501.3291 с проектна площ 683,00 кв.м по КККР на гр.Павел баня;
-                       УПИ ХІV-3292 в кв.24, представляващ ПИ с проектен идентификатор 55021.501.3292 с проектна площ 863,00 кв.м. по КККР на гр.Павел баня;
отбелязано със зелен цвят върху скицата - проект, неразделна част от заповедта.
Заповедта и планът се намират в сградата на община Павел баня, гр.Павел баня ,
ул. ” Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересованите всеки  присъствен ден.
                Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
 
Изготвил:ИК