Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 03.07.2018г.
Posted by SB on 2018/7/3 20:21:00 (612 reads )

Съобщение от 03.07.2018г.

ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
От 03.07.2018 год.
 
На основаниечл.150, ал.3, чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№СИ-01-15-46/02.07.2018г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПЗ като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
             -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ с идентификатор 55021.82.27 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл. Стара Загора и Инвестиционен проект „Разделяне на съществуваща ракиджийница в два пункта за изваряване на ракия /вътрешно преустройство/, пристройка и навес“ вПИ с идентификатор 55021.82.27 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл. Стара Загорасъгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.
             КПИИ се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.