Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

2017 : Юли 2017
Posted by SB on 2017/7/14 10:30:07 (698 reads )

Юли 2017

Относно: Предложение до МОН - средищни училища - 14.07.2017г.

Относно: Утвърждаване на маломерни и слети паралелки - 17.07.2017г.

Относно: Одобряване на ПУП- 17.07.2017г.

Относно: Допускане процедура по изменение на ПУП- 17.07.2017г.

Относно: Разрешение за изработване на ПУП- 17.07.2017г.

Относно: Одобряване на ПУП- 19.07.2017г.

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП- 19.07.2017г.

Относно: Отдаване под наем на част от имот с. Търничени- 19.07.2017г.

Относно: Допълнение № 5 на ПРУОС- 19.07.2017г.

Относно: Отдаване под аренда на имот с. Скобелево - 19.07.2017г

Относно: Процедура по прекратяване на съсобственост с. Долно Сахране- 19.07.2017г

Относно: Процедура по прекратяване на съсобственост с. Долно Сахране- 19.07.2017г

Относно: Продажба на имот с. Манолово- 19.07.2017г.