Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Достъп до информация : - Отчети за дейността по ЗДОИ
Posted by SB on 2017/2/22 14:49:36 (459 reads )

- Отчети за дейността по ЗДОИ

ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЗДОИ
Годишен отчет за организацията на достъп до обществена информация
 
Брой Заявления за достъп до обществена информация :
Постъпили заявления за достъп до
Обществена информация
2014
2015
2016

2018

от граждани  
3
1
1

2

от журналисти
0
0
0

0

от фирми
1
1
0

1

от неправителствени организации
2
3
2

1

от чужденци
0
0
0

0

ОБЩО
6
5
3

4

 
Вид на заявлението
 
 
 

 

Писмени заявления
3
3
0

3

Устни заявления
0
0
0

0

Заявления по електронен пън
3
2
3

1

ОБЩО
6
5
3

4

 
Всички заявления са разгледани и са взети решения, както следва :
Предоставяне на достъп до обществена информация
5
4
2

4

Препращане
0
0
0

0

Частичен достъп
1
1
1

0

Отказ
0
0
0

0

-Засягане интересите на трето лице и няма негово съгласие
0
0
 

 

-Информацията е свързана с оперативна подготовка и няма самостоятелно значение
0
0
0

 

-Исканата информация е предоставена на заявителя през последните 6 месеца
0
0
0

 

-Неуточнена информация
0
0
0

 

-Община Павел баня не разполага с исканата информация
0
0
0

 

ОБЩО
6
5
3

4

 
Срок за издаване на разрешението за достъп до обществена информация :
Веднага
0
0
0

0

В 14 дневен срок
6
5
3

4

В законоустановения срок след удължаването му
0
0
0

0

След срока
0
0
0

0

ОБЩО
6
5
3

4

 
Основните теми, по които е искана обществена информация са следните :
Упражняване на права или законни интереси
4
3
2

3

Отчетност на институцията
0
0
0

1

Процеси на вземане на решения
0
0
0

0

Изразходване на публични средства
0
0
0

0

Проекти на нормативни актове
0
0
0

0

Предотвратяване или разкриване на корупция, или нередности
0
0
0

0

Други – копия от нормативни документи, копия от индивидуални административни актове на кмета, статистически данни известни на общината и други
 
2
 
2
 
1
 
 

0

ОБЩО
6
5
3

4