Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Достъп до информация : - Информационни масиви
Posted by SB on 2017/2/21 16:04:35 (552 reads )

- Информационни масиви

Информационни масиви и ресурси, използвани от община Павел баня
- Списък от ресурси в Учрежденски архив на община Павел баня - Осигурители без правоприемник, прекратили дейност, чиито разплащателни ведомости се съхраняват в Общината, и въз основа на които се издават удостоверения за осигурителен доход и осигурителен стаж (УП-2 и УП-3)
- Информационни масиви, използвани от община Павел баня, съгласно приложенията към Инструкцията за определяне на лицата, мерките и средствата за защита на личните данни в информационната система за гражданска регистрация и административно обслужване на община Павел баня