Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Отворена процедура по ОП Развитите на човешките ресурси
Posted by SB on 2016/9/12 16:46:55 (1322 reads )

- Отворена процедура по ОП Развитите на човешките ресурси

  На 16 септември 2016 г. от 10.30 ч., в зала „Младост“ на читалище „Напред“ в гр. Павел баня, Областен информационен център – Стара Загора ще проведе информационна среща за представяне на отворената процедура „Активно включване“ по ОПРЧР.
Експертите от центъра ще представят допустимите кандидати, дейностите, допустимите разходи, необходимите документи и начин на кандидатстване по процедурата.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.<o:p></o:p>