Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - 7 проекта за над 25 млн. лв. ще внесе общината
Posted by SB on 2016/7/29 15:45:23 (1562 reads )

- 7 проекта за над 25 млн. лв. ще внесе общината

Общинска администрация на община Павел баня от началото на 2016г. е подготвила за финансиране 7 проекта на стойност 25 535 000лева. Сред тях са 4 проекта, които Кметът на общината Станимир Радевски ще внесе за финансиране в Държавен фонд „Земеделие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Приемът на проектни предложения по Подмярка 7.2 на Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ ще стартира в средата на м. септември и ще продължи един месец. Готови са инвестиционните проекти:
- „Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Скобелево, Асен, Горно Сахране и Долно Сахране“;
- „Реконструкция на улична мрежа в град Павел баня“;
- „Рехабилитация на четвъртокласен общински път SZR 1131 / ІІ-56, Шипка – Павел баня / - Асен – Скобелево“;
 - „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи СМР в общинска образователна инфраструктура – ЦДГ „Синчец“, град Павел баня и ЦДГ „Радост“, с Осетеново, община Павел баня“.
                Проектът Доизграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на град Павел баня“ на стойност 4,5млн. лева е внесен за одобрение в ПУДООС на МОСВ. Готов е и инвестиционният проект „Рехабилитация и реконструкция на ул. Роза в град Павел баня на стойност 4,8млн. лева.