Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Работодателите могат да участват в проект "Младежка заетос
Posted by SB on 2015/5/26 11:29:26 (1465 reads )

- Работодателите могат да участват в проект "Младежка заетос

 
ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ЖЕЛАЕЩИ ДА УЧАСТВАТ В
Проект ”Нова възможност за младежка заетост”
Схема
“МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”
Дирекция „Бюро по труда” град Казанлък уведомява работодателите, че считано от 25.05.2015г. приема заявки за участие в схема „Младежка заетост” .                             
     Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка заетост”. Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост”, информира работодателите, че могат да подават заявки за включване в схемата.
     Заявките се подават по улеснен за работодателите образец, утвърден за новия прием от Управляващия орган. Процедурата по одобряване на заявките се извършва текущо, за разлика от предишния прием, с цел да се избегне забавяне при подбора и оценката на работодателите.
     Редуциран е броят на документите, които трябва да бъдат подадени, след одобрение на заявката, при определяне допустимостта на работодателя с цел сключване на договор за заетост.
     Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места, като същите ще се обработват текущо по реда на тяхното постъпване. Заявки могат да се подават до 31.12.2015 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по схемата.
     Финансирането на дейностите по схемата за София-град и страната е от два различни източника – Европейски социален фонд и Инициатива за младежка заетост. Към момента финансовият ресурс за разкриване на работни места на територията на София-град е изчерпан. Работодателите могат да подават заявки за разкриване на работни места на територията на София-град, но безработните младежи следва да бъдат регистрирани и насочени от бюрата по труда на територията на София-област или страната.
     Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 и се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Тя ще осигури стаж и обучение на работното място на 8000 младежи на възраст до 29 години включително.
     Схемата „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления:
* Стажуване: Работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа;
* Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж.
     И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от населеното място на работа, се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа/обучението.
     На работодателите, които осигурят стажуване по схемата, ще бъдат покрити разходите за:
възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход  за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към която се отнася разкритото стажантско място;
здравните и социалните осигуровки на младежите за срок от 6 месеца.
     Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца. Разходите за възнаграждението на наставника по време на стажуване няма да бъдат покрити от схемата и остават за сметка на работодателя.
     На работодателите, които осигурят обучение по схемата, ще бъдат поети разходите за:
възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната;
разходите за здравни и социални осигуровки за срока на обучение.
    Разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник за обучение по време на работа ще бъдат поети от програмата (1/2 от минималната работна заплата за страната).
     Подробна информация и консултация относно реда, начина на кандидатстване, както и необходимите документи може да получите в Дирекция „Бюро по труда” гр. Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг” №4, ет. 4 ст.3  и на сайта на Агенция по заетостта : www.az.government..bg , Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020г, Процедура „Младежка заетост”.