Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Приемат се документи за еднократни стипендии на студенти
Posted by SB on 2015/3/18 15:28:36 (1542 reads )

- Приемат се документи за еднократни стипендии на студенти

Заповед на кмета №РД 68/18.03.2015г.

Със заповед № РД-68/18.03.2015г. на Кмета на община Павел баня е обявен прием на Заявления за отпускане на еднократни стипендии за студенти първи курс.
Еднократните стипендии за студенти редовно обучение се полагат еднократно на студенти първи курс, с изключение на студенти първи курс на образователна степен Магистър.
Стипендии се отпускат на студенти, които отговарят едновременно на следните общи условия:
  1. Студенти-първокурсници във висши училища, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация, с изключение на студенти първи курс на образователна степен Магистър и
  2. Студенти обучаващи се в определените специалности от които общината има нужда съгласно решение на общински съвет № 896/29.01.2015г;
  3. Имат постоянен адрес в някое от населените места на територията на общината;
  4. Заявили желание за отпускане на стипендия в определеният срок.
Кандидатите следва в срок до 03 април 2015 година подават до кмета на общината ЗАЯВЛЕНИЕ по утвърден образец - Приложение 1 към Правилника, придружена със следните документи:
  1. Копие от студентската книжка;
  2. Уверение от отдел “Учебен” на висшето училище, от което е видно, че студентът се е записал в поредния семестър и специалност, по която продължава образованието си или заверено копие от студентска книжка;
Заявление можете да изтеглите от ТУК