Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Публични регистри : Регистър на декларациите по чл.12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ
Posted by SB on 2014/8/18 14:11:29 (5543 reads )

Регистър на декларациите по чл.12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ

                                               Регистър
 на декларациите по чл.12 т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси
 
 
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   ГР. ПАВЕЛ БАНЯ
 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ
 
ДЛЪЖНОСТ
 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
1. АЛИ САБРИ КАНТАР- ДПС
Общински съветник
2. АТАНАС СТОЙНОВ ПЪДЕВ – БСП
Общински съветник
3. АТАНАС ТОМОВ СОМОВ - ПП „ГЕРБ“ 
Общински съветник
4. АЛИЛ МЕХМЕД САРАЧ- ДПС
Общински съветник
5. ДИМИТЪР ДИМОВ НУНКОВ -ПП „ГЕРБ“
Общински съветник
6. ДИМИТЪР ХРИСТОВ КАЛИНКОВ – БСП
Общински съветник
7. ЕРАЙ НАЗИФ МЕХМЕД – ДПС
Общински съветник
8. ЗЕЙНЕЛ ФАИК СЕЛЯЙДИН – ДПС
Общински съветник
9. ИСА ЕМИН БЕСООЛУ – ДПС
Общински съветник
10. ЛАЛЧО МИТКОВ ЛАЛЕВ -ОБЕДИНЕНИЕ
Общински съветник
11. ПЕНКА НИКОЛОВА ВАЛЕРОВА –ОБЕДИНЕНИЕ
Общински съветник
12. НЕДЯЛКА НИКОЛОВА НЕДЕВА - ОБЕДИНЕНИЕ
Общински съветник
13. ПЕТЪР НИКОЛАЕВ БОЯДЖИЕВ- ДПС
Общински съветник
14. СУНАЙ ЮСЕИН ЮСЕИН -ОБЕДИНЕНИЕ
Общински съветник
15. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЧАУШЕВ - ПП „ГЕРБ“
Общински съветник
16. ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ - ДПС
Председател ОбС
17. ШЕРИФ РАИМОВ ЕМУРЛОВ  - ДПС
Общински съветник
18. Станимир Христов Радевски
Кмет на Община Павел баня
19. Йордана Ненова Енева
Зам.кмет на Община П.баня
20. Христо Калчев Христов
Кмет на с.Долно Сахране
21. Шукри Мустафа Юсеин
Кмет на с.Габарево
22. Ахмед Ибрям Ходжа
Кмет на с.Търничене
23. Николай Бояджиев
Кмет на с.Скобелево
24. Недялко Петков
Кмет на с.Асен
25. Мудард Касим Моллаахмед
Кмет на с.Манолово
26. Кръстьо Рачев Захариев
Кмет на с.Горно Сахране
27. Цвятко Балабуров
Кмет на с.Тъжа
28. Гюнай Мехмед
Кмет на с.Осетеново
29. Иван Дончев
Кмет на с. Турия
30. Милена Иванова Паунова
Зам.кмет на Община
31.
Общински съветник
  Изтегли
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ЗАБЕЛЕЖКА: Декларациите по чл.12, т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси на служителите от Общинска администрация са подадени пред органа по назначаване. Достъпа до тях се осъществява съгласно Закона за достъп до обществена информация и Закона за защита на личните данни.
 


Общинска администрация
 
 
Длъжност
 
 
Име на служител
Декларации
Секретар
Красимира Тодорова Кънчева
Главен вътрешен одитор
Веселина Емилова Недялкова
Главен архитект
Петя Кирилова Георгиева
Главен инженер
Кирил Георгиев Христов
Секретар МКБППМН
Илиана Радославова  Архипова
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ”
Директор Дирекция ОА
 
  Изтегли
ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО
Началник отдел
Мима Иванова Бобева
Финансов контрольор
Лилия Рачева Петкова
Старши счетоводител
Даниела Руменова Русева
Старши счетоводител
Лилия Рачева Петкова
Старши счетоводител
Кольо Вълков Колев
Главен специалист „Каса”
Константина Стойнова Дончева
Главен експерт „МДТ”
Теодора Пеева Увалиева
Главен специалист  „МДТ”
Дечко Пенков Митев
Главен специалист „Приходи и МДТ”
Мария Петкова Манчева
Главен специалист „Приходи и МДТ”
Светла Христова Божанова
ОТДЕЛ „АО, ГРАО и ТО”
Началник отдел
Мария Лалева Радева
Главен специалист „Канцелария”
Тинка Ясенова Начева
Главен специалист „КАО”
Несрин Алиева Бакалова
Главен специалист „КАО”
Красимира Димитрова Маркова
Главен специалист „КАО”
Станислава Кирилова
Главен експерт „ЧР”
Иванка Груева Тодорова
Главен специалист „ПЗ”
Диана Иванова Иванова
Главен специалист „Общински съвет”
Айсел Ердинч Кумджу
Главен експерт „СИ, УК и ОМП”
Николай Миронов Гоцков
ДИРЕКЦИЯ „СПУС”
Директор дирекция
Цанка Неделчева Христова
Главен експерт”УТ”
Иванка Колева Кисьова
Главен експерт „СПЗ”
Ахмед Адем Ибиш
Главен специалист „КСИП”
Дечко Лалев Иванов
Главен специалист „НС”
Йовка Илиева Шуменова
Главен специалист „УТ”
Тодор Христов Чолпанов
Главен специалист „УТ”
Йоанна Михайлова Иванова
Главен специалист „ОС”
Мария Станева Нанева
Главен експерт КВО
Тинка Ясенова Начева
Кметски наместник с. Виден
Славчо Колев Славов
           
ЗАБЕЛЕЖКА: Декларациите на служителите от община Павел баня са подадени пред органа по назначаване и достъпа до тях се осъществява съгласно Закона за достъп до обществена информация и Закона за защита на личните данни.