Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Успешно приключи дейност по проект за обучение на служите
Posted by SB on 2014/3/24 11:08:27 (1441 reads )

- Успешно приключи дейност по проект за обучение на служите

Като бенефициент по проект ”Обучение на служителите в община Павел баня за по-добро административно обслужване”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, Общинска администрация Павел баня успешно приключи Дейност 1 от проекта, в рамките на която 10 служители на ръководни длъжности преминаха 5 модула на обучения към Института по публична администрация, имащи за цел да изградят познания за функционирането на прозрачна администрация без корупция и без конфликт на интереси. Обученията ще доведат и до промени в организацията на дейността на общинската администрация, както и до подобряване обслужването на гражданите и бизнеса. В рамките на проекта предстои провеждането и на обучения за служители по ключови компетенции, които ще повишат  квалификацията им и ще допринесат за ефективността на тяхната работа. В дългосрочен план чрез горепосочените дейности проектът цели да подобри административно обслужване в Община Павел Баня и удовлетвореността на гражданите от предоставяните услуги.