Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - ОбС прие структурата на Общинска администрация
Posted by SB on 2008/4/9 12:32:06 (2455 reads )

- ОбС прие структурата на Общинска администрация

На 3 април на работно заседание Общински съвет Павел баня прие структурата на Общинска администрация, която ще работи от 1 юли с 12% съкратен персонал.
Беше приета и мандатната програма на Кмета на Общината Станимир Радевски. Основната цел описана в нея е продължаване по пътя към утвърждаване на община Павел баня като силна, финансово независима община, предоставяща публични услуги на високо ниво, с добре развита местна инфраструктура, предлагаща туристически продукт с високо качество, съчетаващ рационалното използване на геотермалните ресурси и природни дадености.
Местните старейшини приеха отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2007г. и допълнението в Обобщената тарифа за определяне на минималният месечен наем на общински имоти.
Общински съвет Павел баня взе решение за започване на процедура по отдаване под наем на имоти публична общинска собственост за дейността на интернет доставчиците. Във връзка чл. 10а, ал7 от Закона за туризма бяха приети промени в Правилника за организацията дейността на консултативния съвет по туризъм. Представителите на местния парламент приеха Стратегия за развитие на туризма на територията на община Павел баня (2008- 2013г.) и Програма за развитие на туризма на територията на общината в периода 2008- 2009г. беше прието допълнение на Общински план за развитие на община Павел баня 2007-2013г.
Общинските съветници приеха и двугодишния план за образователна интеграция за 2008- 2009г. към Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.