Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Пресконференция по проект за обучение на служителите
Posted by SB on 2013/11/4 11:23:44 (2094 reads )

- Пресконференция по проект за обучение на служителите

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
На 01.11.2013 г. (петък) от 9:00 часа в сградата на НЧ ”Напред 1903” гр. Павел баня се проведе пресконференция за стартирането на проект ”Обучение на служителите в община Павел баня за по – добро административно обслужване”, съгласно Договор № А12-22-33/15.05.2013 год. за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ по проекта осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.
Участие в събитието взеха екипа по управление на проекта, които подробно изложиха целите, дейностите, бюджета и резултатите залегнали в проекта. На пресконференцията присъстваха и представители на общинска администрация Павел баня.
Общата цел на проекта е подобряване на административното обслужване в община Павел баня, чрез обучение на служителите в общинска администрация, кметовете на кметства и кметските наместници. Общата цел на проекта е свързана и подпомага изпълнението на общата цел на ОПАК „Подобряване работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост“, защото създава условия за качествено обслужване на гражданите и бизнеса в община Павел баня чрез обучение на служителите в общинската администрация, кметовете на кметства и кметски наместници.Проектът допринася индиректно за подобряване на работата в държавната администрация чрез развитие на управленските умения, което води до по – добра организация и до по – ефективна и ефикасна работа на общинска администрация.
Специфичните цели на проекта са :
 •  Повишаване на капацитета на служителите за предоставяне на административни услуги чрез подобряване на квалификацията им.
 •  Повишаване на капацитета на служителите от общинската администрация чрез повишаване на мотивацията им.
 • Целева група по проекта саСлужителите в общинска администрация Павел баня, кметовете и служителите на кметства и кметски наместници
 • Основните дейности заложени в проекта са:
 •  Обучение в Института по публична администрация по теми свързани с открита и чиста администрация.
 •  Езикови обучения.
 •  Обучения за ефективна работа в екип.
 •  Обучение за ефективни лидерски умения.
 •  Обучение по MS Office 2007/2010 за напреднали.
 •  Обучение по Corel Draw.
 •  Дейности за организация и публичност.
 •  Организация и управление на проекта
Настоящия проект ще изгради и развие ключови компетентности в служителите на община Павел баня, които не само ще им помогнат по – добре и уверено да изпълняват преките си служебни задължения, но ще им помогнат да работят по – добре в екип за предоставяне на по – бързи и качествени услуги на гражданите и бизнеса.
Общата стойност на проекта е 89 571,35 лева стартира на 15.05.2013 г. и е с продължителност 12 месеца и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.