Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Обсъждаха се туристическите маршрути
Posted by SB on 2013/4/25 16:06:23 (1852 reads )

- Обсъждаха се туристическите маршрути

На 16.04.2013г. от 16,00ч. в зала „Младост” на НЧ „Напред 1903” община Павел баня се проведе обсъждане с местни заинтересовани страни във връзка с „Разработване на туристически маршрути/пакети на базата на регионални туристически продукти (по проект BG161PO001/3.2-02/2011/006 „Долината на розите и тракийските царе”, Схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”)
На заседанието присъстваха проф. Мария Воденска – Ръководител на проект „Долината на розите и тракийските царе”, представители на фирмата – изпълнител за разработване на маршрути и заинтересовани страни (община Павел баня, НП „Централен Балкан”, читалища, общинска администрация, общински съвет и др.)
Бяха представени изготвените индикативни маршрути като в хода на проведената дискусия бяха изказани мнения и предложения за включване и на други обекти на територията на община Павел баня.