Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Одобрен е нов социален проект на общината
Posted by SB on 2012/11/7 14:45:31 (3571 reads )

- Одобрен е нов социален проект на общината

                               Община Павел баня има одобрено проектно предложение по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” . То ще се финансира по ОП „РЧР”. Проектът е с наименование „Взаимопомощ” и е на стойност 102 227,05лв. Същността на този Проекта се изразява в  почасово предоставяне на социални услуги, в домашна среда , специално насочени към лица изпаднали в неравностойно положение поради ограничения или невъзможност за самообслужване. Услугите ще се предоставят от безработни лица в трудоспособна възраст, обучени да задоволяват специфичните потребности на потребителите в съответствие с техните  предпочитания. Те ще бъдат назначени по трудов договор към Звено за услуги в домашна среда към ДСП гр.Павел баня.
Целевите групи са:
1.Безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране   .
2.Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване .
3.Възрастни хора с ограничения и невъзможност за самообслужване
Продължителността на проекта е 14 месеца, като в 12 от тях ще се предоставя социалната услуга „Личен асистент”. Услугите в домашна среда ще се предоставят почасово , а времевият график ще бъде съобразен с желанията и личния избор на потребителя. Предвижда се възможността услугите да се предоставят разпокъсано в рамките на работния ден. Задължително условие е един личен асистент да обслужва двама потребители.     За получените социални услуги потребителите ще заплащат такса на стойност 22 ст. на час.