Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Отново обществена трапезария за 35 човека
Posted by SB on 2011/9/27 13:18:46 (2239 reads )

- Отново обществена трапезария за 35 човека

На 19.09.2011г. беше сключен Договор между Министерство на труда и социалната политика - Фонд „Социална закрила” гр. София и Община Павел баня за предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария”. Договорът е със срок от 01.10.2011г. до 30.11.2011г. и включва предоставянето на топъл обяд на 35 лица отговарящи на следните критерии:
·         лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП ;
·         самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии или пенсии за инвалидност
Комисия определена със Заповед на Кмета на община Павел баня  ще извърши оценка и подбор на потребителите на услугата.
Ежедневно в рамките на работните дни в Домашен социален патронаж с.Тъжа ще се раздава храната на потребителите.